BIEGLI REWIDENCI

Janina Bilat (Prezes Zarządu)

Biegły Rewident nr 222, od 1984 r. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie badań sprawozdań finansowych jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych. Znawca praktycznych metod i technik prowadzenia rachunkowości, rachunku kosztów i urządzeń pomocniczych. »

Doświadczenie zawodowe:

 • Konsultacje i doradztwo w problematyce związanej z badaniem sprawozdań finansowych i prowadzeniem rachunkowości.
 • Doradztwo podatkowe i w zakresie metod i organizacji rachunkowości.
 • Współudział w opracowaniu memorandów informacyjnych i sprawozdań finansowych do prospektów emisyjnych.
 • Badanie sprawozdań finansowych w firmach różnych branż, w tym w jednostkach sektora gospodarki komunalnej (m.in. wodociągi):
  • za 2007 rok - 20 jednostek gospodarczych,
  • za 2008 rok - 23 jednostek gospodarczych,
  • za 2009 rok - 25 jednostek gospodarczych.
 • Audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.

Ewa Suwara

Biegły Rewident nr 9608 od 2001 r. Biegły rewident w wielu spółkach produkcyjnych, usługowych w tym w szczególności z sektora energetycznego. Specjalista w zakresie przygotowywania due dilligence przedsiębiorstw i oceny ryzyka. »

Doświadczenie zawodowe:

 • Współudział w analizach i wycenach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa:
  • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Radkowie,
  • Kopalnia Anhydrytu "Nowy Ląd" Sp. z o.o. w Niwnicach,
  • Górnicze Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Przerobu Kamienia "Sjenit" w Piławie Górnej,
  • "AGROMET" Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. w Lubaniu,
  • Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S. A. w Szklarskiej Porębie,
  • Kieleckie Zakłady Przemysłu Wapienniczego S.A. w Miedziance,
  • Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" S.A. w Suchedniowie,
  • Zakłady Mechaniczne Przemysłu Papierniczego "REMOPAP" Sp. z o.o. w Poznaniu.
 • Sporządzanie memorandów informacyjnych oraz due dilligence:
  • "SILESIANA" S.A. w Dzierżoniowie,
  • "ENERGOMONTAŻ-ZACHÓD" S.A. we Wrocławiu.
 • Współudział w opracowywaniu prospektów emisyjnych w części dotyczącej sprawozdań finansowych:
  • "HUTMEN" S.A. we Wrocławiu,
  • "Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych" S.A. we Wrocławiu,
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe "EUROPA" S.A. we Wrocławiu.
 • Badanie sprawozdań finansowych m.in.:
  • Spółki zależne GZE S.A. Gliwice,
  • Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CGS BETON POLSKA Sp. z o.o. Opole,
  • Przedsiębiorstwa branży komunalnej i energetycznej( Energa, ZE Płock, ZE Opole,ZE Wrocław, PEC Katowice, SPEC Warszawa).
 • Badanie i współudział w badaniu sprawozdań finansowych:
  • za 2007 rok – 20 jednostek gospodarczych,
  • za 2008 rok – 23 jednostek gospodarczych,
  • za 2009 rok - 25 jednostek gospodarczych.
 • Audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.

Teresa Sadowska

Biegły Rewident nr 9358 od 2001 r. Specjalista w zakresie badania spółek notowanych na giełdzie, branży hutniczej i pozyskiwania metali. Znawca problematyki rachunkowości zabezpieczeń. »

Doświadczenie zawodowe:

 • Analizy ekonomiczno-finansowe, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa.
 • Badanie sprawozdań finansowych.
 • Badanie i współudział w badaniu sprawozdań finansowych:
  • za 2007 rok – 25 jednostek gospodarczych,
  • za 2008 rok – 25 jednostek gospodarczych,
  • za 2009 rok – 25 jednostek gospodarczych.
 • Audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych.
 • Badanie sprawozdań finansowych jednostek przemysłu ciężkiego, budownictwa, kopalń, hut, przemysłu spożywczego i handlu.

Andrzej Błażejewski

Biegły rewident nr 415, od 1985 r. Uczestnik życia gospodarczego od wielu lat, ceniony specjalista w zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznoego i inwestycyjnego. Biegły rewident wielu spółek w tzm również z sektora finansowego (ubezpieczenia, leasing). »

Doświadczenie zawodowe:

 • Działalność doradcza i eksperta:
  • wycena przedsiębiorstw,
  • opracowanie i wdrażanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
  • analizy efektywności i sporządzanie projektów inwestycyjnych,
  • współudział w opracowywaniu analiz przedprywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa,
  • udział w sporządzaniu memorandów informacyjnzch, w tym na rynek CeTo,
  • badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw wielu branż przemysłu, handlu, budownictwa oraz z sektora finansowego (ubezpieczenia, banki, fundusze inwestycyjne,leasing), a także firm developerskich,
  • badania i nadzór nad badaniami sprawozdań finansowych w ostatnich latach:
   • za 2007 rok – 20 jednostek gospodarczych,
   • za 2008 rok – 23 jednostek gospodarczych,
   • za 2009 rok – 25 jednostek gospodarczych.
  • Kierownik Zespołów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych dużych jednostek i przedsiębiorstw różnych branż, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz państwowych osób prawnych.
 • Działalność w zakresie tworzenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:
  • Współpraca przy zakładaniu i organizacji firm,
  • Doradztwo w zakupie i organizacji przejęcia spółek przez inwestora strategicznego
  • Autorstwo kilkunastu opracowań z zakresu organizacji systemów informacyjnych i controllingu.
 • Współudział w opracowywaniu prospektów emisyjnych.
 • Doradzanie inwestorom.
 • Opinie wykonywane na zalecenie sądów powszechnych i rejestrowych oraz inne ekspertyzy.

Biegli Rewidenci, z którymi współpracujemy:

 • Jadwiga Ciosek (nr 5559)
 • Kazimiera Barbara Cisak (nr 560)
 • Wanda Matusik (nr 2434)

Accord'ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.