POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka dotyczy witryny internetowej www.accordab.pl (dalej zwana: Strona www, Witryna, Serwis lub Strona), której administratorem jest spółka Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241 (dalej zwana: Administratorem lub Spółką).
 2. Polityka określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz prawa i obowiązki użytkowników Strony.
 3. Polityka odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 4. Treści zamieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane przez kogokolwiek, jako oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem Serwisu jest Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów dostarczających Administratorowi rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych i doradczych).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. W każdym czasie możecie Państwo zwrócić do Administratora z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy napisać wiadomość na adres: biuro@accord.wroc.pl.
 7. Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane nieprawidłowo, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. Pliki „cookies” (ciasteczka) oraz adres IP

 1. Strona www wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym urządzenia użytkownika, który odwiedził Stronę.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę www, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często użytkownik odwiedza Serwis, jakie elementy Serwisu najbardziej go interesują i itp.
 4. Informacjami pozyskanymi w ten sposób mogą być: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty oraz źródło wejścia.
 5. Informacje wykorzystywane są m.in. w celu tworzenia statystyk dotyczących Strony www.
 6. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze.
 7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” zazwyczaj oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu użytkownika.
 11. Administrator nie zbiera żadnych poufnych informacji o użytkownikach odwiedzających Stronę.

§ 4. Prawa autorskie

Kopiowanie, retransmisja, reprodukcja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Stronie www w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium i na jakimkolwiek nośniku, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli na Stronie www zamieszczono linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, to Spółka nie odpowiada za zawartość tych stron, jak również za zasady ochrony prywatności realizowane przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, użytkownik działa na własną odpowiedzialność.
 2. W razie pytań lub wątpliwości, co do treści Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres biuro@accord.wroc.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KLIENTÓW I KONTAHENTÓW

W związku w faktem skontaktowania się z nami lub nawiązaniem współpracy (zaproponowanie zawarcia, podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie lub wykonanie umowy), przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe.

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez spółkę Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. (dalej zwana: Administrator danych lub Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@accord.wroc.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Przetwarzaniu podlegają tylko te dane, które otrzymaliśmy od Państwa w trakcie kontaktu, w przypadku nawiązania współpracy lub w przypadku wysłania oferty są to w szczególności: imię i nazwisko, email, nr telefonu i ewentualnie inne przekazane nam dane.
 4. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do: odpowiedzi na zadane pytania; zaproponowania zawarcia, podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia lub wykonania umowy, jak również w celu wykonania dostawy lub zleconych usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie pomiędzy Państwem a Spółką.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
 6. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w celach wskazanych poniżej, którym są:
  • prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora;
  • kontakt z Państwem, m.in. w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez email lub telefon.
 7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej Spółki, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • doradcy oraz zleceniobiorcy, w tym doradcy prawni, podatkowi oraz księgowi wspierający Administratora danych w wykonywaniu jego zadań i obowiązków;
  • podmioty dostarczające Spółce rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych, doradczych, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zapytań, łączących nas umów lub też aktualny będzie cel, w którym są przetwarzane lub też do momentu określonego w przepisach prawa, kiedy podstawą przetwarzania będą inne przepisy prawa, m.in. przepisy dotyczące rachunkowości, podatków itp. W przypadku ewentualnych roszczeń dochodzonych po upływie obowiązywania łączących nas umów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich zaspokojenia lub okresu ich przedawnienia, wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Po upływie powyższych terminów, Państwa dane będą usuwane lub poddawane pseudonimizacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator danych może zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności swojego działania z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które to prawa realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.
 11. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych sprzed wycofania zgody.
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 13. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane (pkt. 4).
 15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Administrator oświadcza również, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO oraz że środki te, w razie potrzeby, będą poddawane przeglądom i uaktualniane.

Z wyrazami szacunku

Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o.