ORGANIZACJA BADANIA

Organizacja i metodologia badania

Zasadą, którą się kierujemy jest minimalizowanie przez nas zaangażowania personelu podmiotu badanego. Dlatego też rozpoczynamy pracę od badania wstępnego, które określa istotne obszary badania, a także wskazuje niezbędny zakres badania oraz oczekiwania audytora i kontrahenta.

Badanie wstępne obejmuje również ocenę prawidłowości ksiąg rachunkowych, stosowanych zasad i polityki rachunkowości oraz działania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W ten sposób po zamknięciu ksiąg, zespół biegłych rewidentów koncentruje się na merytorycznym badaniu ksiąg przygotowanych do zamknięcia rocznego oraz na prawidłowości sprawozdania bez powracania do oceny i rozpoznania procedur ewidencyjnych, kontrolnych oraz stosowanych zasad rachunkowości.

Wcześniejsze rozpoczęcie badania pozwoli na ewentualne uzgodnienie zmian w księgach możliwych do wprowadzenia przed ostatecznym zamknięciem rocznym, a także uzgodnienie rozbieżności w ocenie prawidłowości prezentowanych sprawozdań, co umożliwi zakończenie badania bez zbędnych komplikacji.

Forma raportu jest uzgadniana z władzami badanego podmiotu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w toku badania uwzględnimy specjalne wymogi Zarządu i Rady Nadzorczej, a także oczekiwania podmiotów dominujących.

Kwalifikacje

Zarząd "Accord'ab" Biegli Rewidenci Spółka z o.o. we Wrocławiu oświadcza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę na wykonanie badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, według standardów przewidzianych Ustawą o rachunkowości, które będzie wykonane przez doświadczony zespół biegłych rewidentów. W trakcie badania, jak i po jego zakończeniu, współpracujący z Państwem rewidenci będą służyć konsultacjami związanymi z prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem sprawozdania finansowego oraz jego ewentualnym dostosowaniem do MSR (MSSF).

Terminy badania

Proponujemy rozpoczęcie badania wstępnego w październiku (lub w innym uzgodnionym terminie). Zakończenie badania zasadniczego wraz z przekazaniem opinii i raportu nastąpi w oczekiwanym przez Państwa terminie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wdrożyliśmy takie systemy zarządzania zespołami biegłych rewidentów, aby przeprowadzone przez nas badanie mogło dać (w oczekiwanym przez Państwa terminie) pełny obraz sytuacji finansowej i stanu majątkowego oraz rentowności Państwa firmy.